Log in met je unieke code
Algemene voorwaarden     Privacy
Gebruikersvoorwaarden van de website

Algemene informatie
Hartelijk dank voor uw bezoek aan deze website. Wij zijn er trots op u via deze website te kunnen informeren. U kunt de pagina's van deze website voor eigen niet commercieel gebruik afdrukken, op uw computer opslaan en vanuit uw eigen documenten links met deze website tot stand brengen. Wij wijzen u er echter op dat voor alle bezoekers van deze website en andere websites waarnaar verwezen wordt, bepaalde juridische beperkingen gelden. Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruikersvoorwaarden en alle voorwaarden die daarvan deel uitmaken dan wel waarnaar wordt verwezen van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden dient u deze website niet te gebruiken.

Deze website bevat informatie die het exclusieve eigendom van Samsung Electronics Benelux B.V. en T-Mobile is of haar licentiegevers. Deze website wordt beheerd door The Entertainment Group. Samsung Electronics Benelux B.V. en T-Mobile hebben in de ontwikkeling van deze website en de daarin opgenomen informatie veel geld, tijd en moeite geïnvesteerd. Deze eigendomsrechten betreffen o.a. auteursrechten, gedeponeerde handelsmerken en technische informatie. Deze informatie kan de vorm hebben van tekst, grafische informatie, geluid, beeld, downloads, links, objecten als melodieën, afbeeldingen, en spelletjes die per mobiele telefoon gedownload kunnen worden, spelletjes of source code (hierna te noemen 'Diensten en Materialen'). Samsung Electronics Benelux B.V. en T-Mobile behouden alle rechten op deze Diensten en Materialen.

De Diensten en Materialen zijn uitsluitend bedoeld voor klanten van Samsung Electronics Benelux B.V. en T-Mobile en worden uitsluitend ten gerieve van hen verstrekt. Samsung Electronics Benelux B.V. en T-Mobile dragen aan u geen enkel licentie- of ander recht op deze Diensten en Materialen over.

Het doel van de Diensten en Materialen is het verstrekken van basisinformatie. Samsung Electronics Benelux B.V. en T-Mobile geven geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid, exactheid en betrouwbaarheid van deze Diensten en Materialen en andere artikelen of documenten die op deze website of andere websites voorkomen. Gebruik de Diensten en Materialen en de overige artikelen en documenten niet voor het aanschaffen, verkopen, onderhandelen over of tot stand brengen van transacties op welke handelsbeurs dan ook. Wij wijzen u erop dat de informatie op deze website niet voldoet aan de eisen tot openbaarmaking die in diverse landen door overheidsinstanties worden gesteld, met inbegrip van en niet beperkt tot de Amerikaanse Securities Exchange Commission. Wij raden u af om op basis van de op deze website opgenomen inhoud (waaronder de Diensten en Materialen) investeringen te doen.

Samsung Electronics Benelux B.V. of enige aan de Samsung Groep verbonden groepsonderneming, en T-Mobile zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan informatie, data) in verband met het gebruik van deze website, de onmogelijkheid daarvan gebruik te maken, de Diensten en Materialen en andere artikelen en documenten.

Het staat u uitsluitend vrij de Diensten en Materialen vanaf deze website en andere websites te downloaden voor persoonlijk niet commercieel gebruik. Alle handelsmerkrechten en auteursrechten op alle teksten en afbeeldingen blijven echter aan Samsung Electronics Benelux B.V. en T-Mobile toebehoren. Enig ander gebruik van de inhoud van de website, daaronder begrepen reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending is strikt verboden.

Downloads
Samsung Electronics Benelux B.V. en T-Mobile verstrekken software die kan worden gedownload van deze website uitsluitend voor uw persoonlijk en niet commercieel gebruik. Het maken van kopieën, reproducties of het verder distribueren van deze software is verboden. Samsung Electronics Benelux B.V. en T-Mobile verstrekken geen enkele garantie terzake deze software van welke aard dan ook, daaronder begrepen ten aanzien van het gebruik, de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Wijzigingen
Samsung Electronics Benelux B.V. en T-Mobile behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder aankondiging op elk gewenst moment deze gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor haar privacybeleid te wijzigen of de voorwaarden waaronder toegang tot deze website en de inhoud van de webpagina's wordt gegeven te wijzigen of te annuleren. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op de website zijn vermeld.

Externe links
Deze website bevat links naar andere websites. Samsung Electronics Benelux B.V. en T-Mobile zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en onderschrijft op geen enkele wijze de inhoud van die websits.  

Toepasselijk recht en rechtbank
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Den Haag is exclusief bevoegd terzake enig geschil voortvloeiend of verbandhoudend met deze gebruiksvoorwaarden en/of de website.